Jouko Pynnönen, một nhà nghiên cứu Phần Lan Security từ hãng bảo mật Klikki Oy, báo cáo lỗ hổng DOM XSS (Cross-Site Scripting) đã tồn tại trong Yahoo