Nếu bạn là một Networking Administrator (người thiết lập và quản trị các thiết bị mạng) có lẽ bạn nên đọc qua bài viết này Cảnh báo Các thiết bị