Chromebackdoor – Backdoor C&C cho trình duyệt phổ biến

Chromebackdoor là một công cụ pentest, công cụ này sử dụng một kỹ thuật MITB để tạo ra một cửa sổ thực thi “.exe” sau khi khởi chạy đoạn script hoặc thành phần mở rộng độc hại trên các trình duyệt phổ biến nhất, và gửi tất cả các dữ liệu cho kẻ tấn công thông qua cửa sỗ lệnh.

Chromebackdoor – Backdoor C&C cho trình duyệt phổ biến

Yêu cầu hệ thống

  • pip install crxmake
  • wine32

Hướng dẫn sử dụng

ngoài ra, có thể chạy lệnh sau để sử dụng ChromeBackdoor:

python chromebackdoor.py
Trình duyệt bị lây nhiễm
Trình duyệt bị lây nhiễm

Tải phần mềm tại đây