Steghide – Brute Force Attack để tìm kiếm thông tin che giấy bên trong tập tin

Thực hiện một cuộc tấn công brute force với Steghide để tìm kiếm thông tin che giấy bên trong tập tin được thiết lập mật khẩu.

Steghide - Brute Force Attack để tìm kiếm thông tin che giấy bên trong tập tin

Nó hoạt động như thế nào?

Nhân bản repo này vào máy tính của bạn bằng cách gõ trong terminal câu lệnh sau:

git clone https://github.com/Va5c0/Steghide-Brute-Force-Tool.git

Chạy script bằng cách gõ câu lệnh sau:

python steg_brute.py [option] [-f file]

Gõ câu lệnh sau để có sự trợ giúp:

python steg_brute.py -h

Phiên bản hiện tại

Steg Brute Force Tool V1.0

Tải phần mềm tại đây hoặc tại đây

kitploit