Chia sẻ Ebook học Kali Linux miễn phí hoàn toàn

kali_dragon_by_humanlly-d61ax9j

Ở đây mình sẽ chia sẻ tất cả các sách mình sưu tầm trên Internet và Kali Linux và chúng đều FREE

Hacking-with-kali-practical-penetration-testing-techniques
Kali Linux- Assuring Security by Penetration Testing – Allen, Lee
Kali Linux CTF Blueprints – Buchanan, Cam
Kali Linux Social Engineering – Rahul Singh Patel
Mastering Kali Linux For Advanced Penetration Testing
Web Penetration Testing with Kali Linux
EN-Metasploit Toolkit
Hacking with Kali
Kali Linux Cookbook
Instant Kali Linux
Kali Linux Network Scanning Cookbook
Kali Linux Wireless Penetration Testing Essentials
Metasploit: The Penetration Tester’s Guide
Kali Linux Tools (Bộ từ điển về các công cụ trong Kali Linux)

linuxteamvietnam

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published.